English  Nederlands  简体中文  日本語  

 

QCE Soccer Team

Welkom bij WonReal (Holland) International Limited

Company Profile Bedrijfsprofiel 

WonReal( Holland )International Limited established in 1986.we have won the full successes in Electronic, Wireless electronic,Luxury goods and multinational investment during passed over 20 years. WonReal (Holland) International Limited opgericht in 1986.we gewonnen hebben de volledige successen in Electronic, draadloos elektronisch, luxe goederen en multinationale investeringen in geslaagd meer dan 20 jaar.

In Electronic: In Elektronisch:

WonReal( Holland )International Limited is the one of largest electronic components supplier of existing stock. WonReal (Holland) International Limited is een van de grootste leverancier van elektronische componenten bestaande voorraad. In Holland we have own 43,000 square meters warehouse for existing stock of more than 53,000 variety of electronic components. In Holland hebben we zelf 43.000 vierkante meter grote magazijn voor de bestaande voorraad van meer dan 53.000 verschillende elektronische componenten. Meanwhile we can translate the stock from 2,000 stores in Europe and America . Intussen kunnen we vertalen van de voorraad van 2000 winkels in Europa en Amerika. We also keep the close cooperation relationship with top 20 electronic component of existing stock distributor. We houden ook de nauwe samenwerkingsrelatie met de top 20 van de elektronische component van de bestaande voorraad distributeur.

In Finncial In Finncial

WonReal( Holland )International Limited own 9.5% stock of Coster Diamonds BV. WonReal (Holland) International Limited 9,5% eigen aandelen van Coster Diamonds BV.

Wireless Electronic: Draadloos Elektronisch:
Wonreal around the world are owned or controlled more than 50 wireless electronics research and production and sales of more than 200 offices in a number of products related to wireless security equipment, and in this area has a world-class technology and tens of thousands The invention of the patent. Wonreal over de hele wereld zijn eigendom van of gecontroleerd worden meer dan 50 draadloze elektronica onderzoek en de productie en verkoop van meer dan 200 kantoren in een aantal producten in verband met de veiligheid van draadloze apparatuur, en op dit terrein heeft een world-class technologie en tienduizenden De uitvinding van het octrooi.

I n Multinational Investment: I n Multinationale Investering:

WonReal( Holland )International Limited in South Africa has a major diamond processing plants, the Ministry of business all over the world. WonReal (Holland) International Limited in Zuid-Afrika heeft een grote diamant verwerkende bedrijven, het ministerie van bedrijven over de hele wereld.

WonReal( Holland )International Limited own unaided sales centre in Asia . WonReal (Holland) International Limited eigen blote verkoop centrum in Azië. Business covered with all China and all Asia Business bedekt met alle China en alle Azië

WonReal business tenet WonReal business leerstelling

Different area but insist WonReal of business tenet Verschillende gebied, maar WonReal aandringen van het bedrijfsleven leerstelling

WonReal have high expectation, it depends on the WonReal trust the customer and do the best to come true perfect in product of quality, rely and fair. WonReal hebben hoge verwachtingen, het hangt af van de WonReal vertrouwen van de klant en hebben de beste te laten uitkomen in perfecte product van kwaliteit, vertrouwen en eerlijk verlopen.

 

WonReal don't compromise of short-term profit, and immolate short-term value, But regard more about the customer's rely and WonReal geen compromis van korte termijn winst, en offeren op korte termijn waarde, maar meer over wat de klant vertrouwen en  company image. bedrijfsimago.

WonReal implement complete specialization, It behaved on all the process of repetitious training for staff. WonReal implementeren complete specialisatie, Hij gedroeg op al het proces van herhaling van de opleiding voor het personeel. To assure working quality and professional& responsible attitude. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en professioneel werken & verantwoordelijke houding.

WonReal realized own social responsibility, and always do the beneficent project. WonReal gerealiseerd eigen sociale verantwoordelijkheid, en altijd doen weldadig project.

WonReal realized that packaging rubbish which affect entironment, therefore WonReal improves continuously in design and choose of materials in order to reduce negative infection. WonReal realiseerde zich dat de verpakking rommel die van invloed zijn entironment dus WonReal verbetert voortdurend in het ontwerp en de keuze van materialen met het oog op de vermindering van negatieve infectie.

Copyright@1996-2010 WonReal(Holland)International Limited All Rights Reserved.